Leda för skolutveckling: Slutrapport och spridningskonferens

Det treåriga FoU-programmet Leda för skolutveckling, som genomförts av IFOUS i samarbete med Örebro kommun och KTH-forskarna Marianne Ekman Rising, Johann Packendorff och Henrik W Svensson, avslutades i och med en nationell spridningskonferens den 24/9. Forskargruppens slutrapport ingår som ett kapitel i den avslutande slutrapporten från IFOUS.

I forskargruppens slutrapport beskriver vi hur forskargruppen organiserat våra insatser i programmet; som en interaktiv process där vi löpande arrangerat dialoger och seminarier med programmets deltagare, baserade både i aktuell forskning om distribuerat ledarskap och om processbaserat relationellt utvecklingsarbete. Därefter följer en kronologisk analys av programmets utvecklingsseminarier med fokus på metoder, frågeställningar, aktiviteter och resultat. I de två avslutande analysavsnitten diskuteras sedan programmets utveckling i termer av distribuerat ledarskap, samt målstyrda och relationella vägar till förbättrad utvecklingskapacitet.#ledskut

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Leda för skolutveckling: Slutrapport och spridningskonferens

Monica Lindgren till KK-stiftelsen

Monica Lindgren har blivit utsedd att ingå i KK-stiftelsens bedömargrupp, programmet för Rekryteringar. Programmet är en möjlighet för svenska lärösäten att finansiera strategiska nyrekryteringar.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Monica Lindgren till KK-stiftelsen

Prestationsbaserad styrning i akademin

Forskning handlar om att vinna, pröva och ompröva mänsklig kunskap. Samtidigt kretsar samtalen inom akademin påfallande ofta om egna och andras prestationer, snarare än om forsknings­frågor. Hur kommer det sig att ledning och utveckling av akade­misk verksamhet i stor utsträckning blivit liktydigt med att mäta, kontrollera och rapportera? I en ny bok av Anders Broström, Marianne Ekman, Lars Geschwind, Monica Lindgren och Johann Packendorff undersöks och diskuteras framväxten av instrumentalistiska förhållningssätt och attityder, och hur detta i förlängningen påverkar universiteten som sam­hällsinstitutioner. Boken ingår i rapportserien Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning och kan laddas ned här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Prestationsbaserad styrning i akademin

Project Management Journal

Johann Packendorff has been assigned as member of the editorial review board for Project Management Journal, one of the core journals of the project management field. The journal is published by Sage, indexed in the Social Science Citation Index (SSCI), and is the scientific journal of the Project Management Institute.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Project Management Journal

Journal of Change Management

Monica Lindgren and Johann Packendorff have both been assigned as members of the editorial board of the well-regarded scientific publication Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice. The journal was founded in 2000 and is published by Taylor & Francis. Monica and Johann hold their new positions from the onset of 2021.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Journal of Change Management

Akademiska medborgare eller gäster på forskarhotellet?

Den 1/12 2020 var Johann Packendorff inbjuden till KTH:s Kollegiala Forum för att ge en inspirationsföreläsning om akademiskt medborgarskap, värdegrund och organisationskultur i akademiska organisationer. KTH:s Kollegiala Forum är en återkommande mötesplats för all fakultet på KTH.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Akademiska medborgare eller gäster på forskarhotellet?

Towards gender-equal organizational cultures

Johann Packendorff were one of the keynote speakers at the international online event Gender equality in steel and mining organised by SveMin – the industry organization for mines, mineral and metal producers in Sweden. He contributed with a speech on how to work practically towards building gender-equal organizational cultures, and participated in a panel discussion with top managers from Epiroc, SSAB and the trade union IF Metall.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Towards gender-equal organizational cultures

Omgiven av instrumentalister?

Vi skriver tillsammans med Marianne Ekman Rising ett kapitel i Mats Alvessons och Stefan Sveningssons nya antologi Ledning och (sned-)styrning i högskolan (Studentlitteratur). I kapitlet diskuterar vi tendensen mot en ökad instrumentalism i ledning och utövning av akademisk verksamhet i det svenska högskolesystemet. Med instrumentalism avses en inställning till akademiskt arbete som bygger på individualism, konkurrens, prestationsmätning, kortsiktigt nyttoskapande och formell regelstyrning. Instrumentalismen är en konsekvens av de ökade ambitionerna att styra och effektivisera högskolan, men riskerar – om den får gå för långt – att i stället erodera högskolans kapacitet att leverera det som önskas. Den instrumentella styrningen är sällan sammanhållen eller långsiktig, och den driver fram en akademisk kultur där de anställda fokuserar på sina individuella karriärer och på att på papperet leverera mot diverse prestationsmått. Den bidrar också till en ledningskultur där regelverk, mätsystem och detaljstyrning står i fokus snarare än gemensamt ansvarstagande, kvalitetsutveckling och byggande av tillitsfulla arbetsmiljöer som stödjer kunskapsintensivt arbete. I förlängningen hotas inte bara kvaliteten utan även det akademiska arbetets attraktivitet och högskolans roll som särpräglad samhällsinstitution. Vi föreslår ett alternativt förhållningssätt – akademiskt medborgarskap – och ger exempel på hur akademins chefer kan arbeta med att stödja detta i vardagsarbetet, i termer av relationsdrivande, ansvarsdrivande och kvalitetsdrivande ledarskap.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Omgiven av instrumentalister?

Prosuming projectified selves

Karin Berglund, Monica Lindgren and Johann Packendorff has published an article in Project Management Journal titled The Worthy Human Being as Prosuming Subject: ‘Projectified Selves’ in Emancipatory Project Studies. In the article, the projectified self is suggested as a way to advance emancipatory project studies toward improved understandings of how individuals in contemporary neoliberal societies are urged to become self-controlling, self-improving, self-commercializing, life-compartmentalizing, and deadline driven. We propose (1) a developed theoretical foundation for studies of the projectified self, based on recent writings on enterprising selves, and (2) the notion of prosumption as a concept for how the worthiness of this projectified self is constructed in a simultaneous process of project-based production and consumption. This is discussed in relation to our on-going studies of social media entrepreneurs. The article is part of a special issue on Advancing theory and debate in project studies edited by Joana Geraldi, Jonas Söderlund and Alfons van Marrewijk.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Prosuming projectified selves

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Johann Packendorff har av rektor för Ersta Sköndal Bräcke Högskola (ESH) utsetts till extern ledamot av högskolans Akademiskt Kollegium. Akademiskt Kollegium är ESH:s högsta kollegiala organ (motsvarande fakultetsråd), och ansvarar för högskolans forskning och forskarutbildning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ersta Sköndal Bräcke Högskola