Mätningens avigsidor

En kort text om mätandets oavsedda, oförutsedda och kulturella effekter i organisationer. Vad är det vi INTE vill uppnå med mätandet? Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mätningens avigsidor

Tillit och samsyn

Johann Packendorff och Louise Bringselius var den 26/10 inbjudna till Kulturkvarteret i Örebro, för att ge inspel och inspiration till kommunens samtliga skolledare. Konferensen var ett led i ett förändringsarbete i riktning mot ökat tvärfunktionellt samarbete i kommunen. Läs mer här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tillit och samsyn

Ledarskap, tillitskulturer och verksamhetsutveckling

Ledarskap, tillitskulturer och verksamhetsutveckling i processform. Johann Packendorff var inbjuden att tala om detta för samtliga chefer i Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, inför deras uppstartade förändringsresa. Föreläsningen var uppbyggd kring åtta aspekter att hålla koll på, bland annat kopplingen mellan distribuerat och tillitsbaserat ledarskap, vikten av bejakande undersökningar av den egna organisationen, samt att ställa genuina utvecklingsfrågor till varandra. #ledarskap #tillit #forskning #kultur #skolutveckling #ifous #ledskut

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ledarskap, tillitskulturer och verksamhetsutveckling

Att leda en skola tillsammans genom en kris

I komplexa situationer ropar man gärna på ett toppstyrande, kraftfullt och sammanhållet ledarskap – gärna personifierat i en dominant och vägvisande individ. Detta understöds ofta av regelverk kring chefskap. I vardagens rutinmässiga lunk går det mesta bra att delegera, men när något oväntat händer sätter man för det mesta sitt hopp till den formella chefens enhetsbefäl. I en artikel i tidskriften Organisation & Samhälle visar Marianne Ekman, Johann Packendorff och Henrik W Svensson på ett alternativt förhållningssätt: att i stället visa tillit till den distribuerade ledarskapskultur som man i det här fallet byggt upp under flera års tid. Texten baseras på erfarenheter från forskarmedverkan i Örebro kommuns skolsystem, som under en längre tid arbetat med distribuerat ledarskap som utvecklingsstrategi. Specifikt handlar det om hur detta skolsystem hanterade covid-19-pandemin under våren och hösten 2020. Läs artikeln här! #ledskut

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Att leda en skola tillsammans genom en kris

Mätning: Prestationsmätning och tillitskulturer

Prestationsbaserade styrsystem med mätning och uppföljning finns i alla större organisationer. Tanken med dem är i regel att man genom att sätta konkreta mål och sedan följa upp dem genom mätning kan skapa konkreta beslutsunderlag för ledningen, fokusera medarbetarnas ansträngningar på det som är viktigt, samt förse organisationens intressenter med information om hur deras intressen tas till vara. Frågan är dock vilka effekter dessa styrsystem har – och då menar vi inte bara rent instrumentella effekter utan även o(av)sedda konsekvenser – och vilka kulturella värderingar de skapar och reproducerar. Prestationsbaserade styrsystem uppfattas ofta av medarbetare som uttryck för misstro och ifrågasättande av deras yrkeskunnande och professionalitet, vilket leder till att engagemang och lojalitet eroderas. Dessutom bidrar systemen till framväxten av värderingar där fokus på att leverera gentemot mätetalen blir viktigare än fokus på organisationens grunduppdrag och värdegrund. I ett nypublicerat antologikapitel tittar Monica Lindgren och Johann Packendorff närmare på dessa kulturella effekter av prestationsbaserade styrsystem och pekar på alternativa vägar att gå i byggandet av mer tillitsfulla organisationskulturer.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mätning: Prestationsmätning och tillitskulturer

Men in focus: Program grant from FORTE

Monica Lindgren and Johann Packendorff are part of a research group, headed by Assoc prof Charlotte Holgersson (KTH), which has been awarded a 17,3 MSEK program grant by FORTE for the period 2021-2027. The program centers on sexual harassment in organizatons (SH), which remains a widespread and serious problem. Taken together, SH has negative consequences for organizations such as absenteeism, higher levels of turnover and reduced labor productivity. SH appears to be more common in organizational contexts that are characterized by male- dominance. It is argued that it is in these contexts that SH is more tolerated as a result of homosocial cultures that create a space where discrimination, harassment, and SH is accepted and sometimes even encouraged.
In this program we explore homosocial cultures in male-dominated organizations in order to contribute to our understanding of the dynamics of sexual harrassment and to develop measures and methods for transforming homosocial cultures into spaces where men in different positions can act as change agents in order to promote gender equality and workplaces free from violence and discrimination. This answers to calls for deepened understanding of processes by which SH is normalized and tolerated in organizational contexts and for improved prevention measures and methods.
By focusing on men, masculinities and homosociality in relation to aspects of organizational cultures that enable men to exercise violence in order to maintain control in organizations, and by developing measures and methods for counteracting SH through organizational development, the program contributes to current research frontiers as well as to the development of new practices in organizational change management.

Read more in the program presentation!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Men in focus: Program grant from FORTE

Bokmässan Forskartorget

Den 24/9 deltog Anna Wahl, Monica Lindgren och Johann Packendorff från KTH i ett panelsamtal på Bokmässans Forskartorg. Tillsammans med Eva Källhammer och Bosse Parbring från Jämställdhetsmyndigheten diskuterades frågor kring meritokrati, jämställdhet och akademisk frihet under rubriken ”Jämställt på pappret men hur ser det ut i verkligheten?”. Seminariet finns att se på video här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bokmässan Forskartorget

Leda för skolutveckling: Slutrapport och spridningskonferens

Det treåriga FoU-programmet Leda för skolutveckling, som genomförts av IFOUS i samarbete med Örebro kommun och KTH-forskarna Marianne Ekman Rising, Johann Packendorff och Henrik W Svensson, avslutades i och med en nationell spridningskonferens den 24/9. Forskargruppens slutrapport ingår som ett kapitel i den avslutande slutrapporten från IFOUS.

I forskargruppens slutrapport beskriver vi hur forskargruppen organiserat våra insatser i programmet; som en interaktiv process där vi löpande arrangerat dialoger och seminarier med programmets deltagare, baserade både i aktuell forskning om distribuerat ledarskap och om processbaserat relationellt utvecklingsarbete. Därefter följer en kronologisk analys av programmets utvecklingsseminarier med fokus på metoder, frågeställningar, aktiviteter och resultat. I de två avslutande analysavsnitten diskuteras sedan programmets utveckling i termer av distribuerat ledarskap, samt målstyrda och relationella vägar till förbättrad utvecklingskapacitet.#ledskut

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Leda för skolutveckling: Slutrapport och spridningskonferens

Monica Lindgren till KK-stiftelsen

Monica Lindgren har blivit utsedd att ingå i KK-stiftelsens bedömargrupp, programmet för Rekryteringar. Programmet är en möjlighet för svenska lärösäten att finansiera strategiska nyrekryteringar.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Monica Lindgren till KK-stiftelsen

Prestationsbaserad styrning i akademin

Forskning handlar om att vinna, pröva och ompröva mänsklig kunskap. Samtidigt kretsar samtalen inom akademin påfallande ofta om egna och andras prestationer, snarare än om forsknings­frågor. Hur kommer det sig att ledning och utveckling av akade­misk verksamhet i stor utsträckning blivit liktydigt med att mäta, kontrollera och rapportera? I en ny bok av Anders Broström, Marianne Ekman, Lars Geschwind, Monica Lindgren och Johann Packendorff undersöks och diskuteras framväxten av instrumentalistiska förhållningssätt och attityder, och hur detta i förlängningen påverkar universiteten som sam­hällsinstitutioner. Boken ingår i rapportserien Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning och kan laddas ned här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Prestationsbaserad styrning i akademin