On the soul of temporary organizations


At the 2024 IRNOP conference in Stockholm, Johann Packendorff participated in a plenary panel discussion together with Joana Geraldi and Anders Söderholm. The panel was organized by Mattias Jacobsson and Sofia Pemsel, in order to celebrate the 30th anniversary of the IRNOP conferences and the upcoming 30th anniversary of the 1995 special issue of Scandinavian Journal of Management that marked the start of what has been widely known as the ”Scandinavian school of project studies”. Photo credits to Beata Jałocha.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för On the soul of temporary organizations

Negotiating meritocracy and gender equality across organisational spaces

In a new article published in Higher Education, Anders Broström, Marianne Ekman, Lars Geschwind, Monica Lindgren and Johann Packendorff study how meritocratic systems and gender equality concerns are negotiated across different organisational spaces in Higher Education Institutions (HEIs). Based on a case study of the organising of a tenure track system in a Swedish university, the article suggests that the intersection of meritocratic processes and gender equality work can be analysed as a set of negotiated orders in these spaces. This fragmentation may imply problems for advancing gender equality agendas in relation to established notions of meritocracy but may also imply opportunities for change as existing organisational spaces can be reconstructed or new ones created. The authors’ notions of fragmentation and negotiated orders thereby suggest that the current situation is both stable and legitimate and that re-negotiations need to involve reconstructions of the various spaces and not only interventions into them. The article can be accessed here.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Negotiating meritocracy and gender equality across organisational spaces

The Art of Collaborating Podcast

Fick en intressant pratstund med Karoline Bottheim och Anna Zingmark om frågor som till stor del handlar om mätning och styrning i våra samhällsfrågor – och vad mätningen exempelvis kan få för konsekvenser.
Vi kom bland annat in på:

  • Hur kultur och struktur, styrning och mätsystem samspelar
  • ”Organisatoriska rum” för att få nya saker att hända
  • Vikten av helhetssyn kring samhällsfrågor
  • Hur mäter vi i samverkansprocesser?
  • Taylorismen 2.1
  • Vikten av tvärvetenskapligt samarbete och förmågor som krävs

The Art of Collaborating Podcast produceras av Länka Consulting och finns på soundcloud, itunes och spotify.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för The Art of Collaborating Podcast

Viktigt att mäta resultat på rätt sätt!

Ny debattartikel i Publikt: När mål och mätsystem i offentlig sektor utformas utan tillit till professionella yrkesutövare kan flera problem uppstå, skriver forskarna Johann Packendorff och Louise Bringselius. Att sätta och följa upp mål är nödvändigt, framhåller de, men det är viktigt att sträva efter att systemen stimulerar till goda värderingar, professionellt agerande och konstruktiv förändringsvilja.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Viktigt att mäta resultat på rätt sätt!

GWO 2023 conference: Stream on homosocial cultures and sexual harassment in organizations 

Monica Lindgren and Johann Packendorff have together with Oystein Gullvåg Holter, Lotta Snickare, Annika Vänje, Anna Wahl and Sue Williamson arranged a stream at the Gender, Work and Organization 13th International Interdisciplinary Conference in Stellenbosch, Cape Town, South Africa. Read more about the stream here.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för GWO 2023 conference: Stream on homosocial cultures and sexual harassment in organizations 

Mätningens avigsidor

En kort text om mätandets oavsedda, oförutsedda och kulturella effekter i organisationer. Vad är det vi INTE vill uppnå med mätandet? Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mätningens avigsidor

Tillit och samsyn

Johann Packendorff och Louise Bringselius var den 26/10 inbjudna till Kulturkvarteret i Örebro, för att ge inspel och inspiration till kommunens samtliga skolledare. Konferensen var ett led i ett förändringsarbete i riktning mot ökat tvärfunktionellt samarbete i kommunen. Läs mer här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tillit och samsyn

Ledarskap, tillitskulturer och verksamhetsutveckling

Ledarskap, tillitskulturer och verksamhetsutveckling i processform. Johann Packendorff var inbjuden att tala om detta för samtliga chefer i Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, inför deras uppstartade förändringsresa. Föreläsningen var uppbyggd kring åtta aspekter att hålla koll på, bland annat kopplingen mellan distribuerat och tillitsbaserat ledarskap, vikten av bejakande undersökningar av den egna organisationen, samt att ställa genuina utvecklingsfrågor till varandra. #ledarskap #tillit #forskning #kultur #skolutveckling #ifous #ledskut

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ledarskap, tillitskulturer och verksamhetsutveckling

Att leda en skola tillsammans genom en kris

I komplexa situationer ropar man gärna på ett toppstyrande, kraftfullt och sammanhållet ledarskap – gärna personifierat i en dominant och vägvisande individ. Detta understöds ofta av regelverk kring chefskap. I vardagens rutinmässiga lunk går det mesta bra att delegera, men när något oväntat händer sätter man för det mesta sitt hopp till den formella chefens enhetsbefäl. I en artikel i tidskriften Organisation & Samhälle visar Marianne Ekman, Johann Packendorff och Henrik W Svensson på ett alternativt förhållningssätt: att i stället visa tillit till den distribuerade ledarskapskultur som man i det här fallet byggt upp under flera års tid. Texten baseras på erfarenheter från forskarmedverkan i Örebro kommuns skolsystem, som under en längre tid arbetat med distribuerat ledarskap som utvecklingsstrategi. Specifikt handlar det om hur detta skolsystem hanterade covid-19-pandemin under våren och hösten 2020. Läs artikeln här! #ledskut

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Att leda en skola tillsammans genom en kris

Mätning: Prestationsmätning och tillitskulturer

Prestationsbaserade styrsystem med mätning och uppföljning finns i alla större organisationer. Tanken med dem är i regel att man genom att sätta konkreta mål och sedan följa upp dem genom mätning kan skapa konkreta beslutsunderlag för ledningen, fokusera medarbetarnas ansträngningar på det som är viktigt, samt förse organisationens intressenter med information om hur deras intressen tas till vara. Frågan är dock vilka effekter dessa styrsystem har – och då menar vi inte bara rent instrumentella effekter utan även o(av)sedda konsekvenser – och vilka kulturella värderingar de skapar och reproducerar. Prestationsbaserade styrsystem uppfattas ofta av medarbetare som uttryck för misstro och ifrågasättande av deras yrkeskunnande och professionalitet, vilket leder till att engagemang och lojalitet eroderas. Dessutom bidrar systemen till framväxten av värderingar där fokus på att leverera gentemot mätetalen blir viktigare än fokus på organisationens grunduppdrag och värdegrund. I ett nypublicerat antologikapitel tittar Monica Lindgren och Johann Packendorff närmare på dessa kulturella effekter av prestationsbaserade styrsystem och pekar på alternativa vägar att gå i byggandet av mer tillitsfulla organisationskulturer.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mätning: Prestationsmätning och tillitskulturer